tnjk.net
当前位置:首页 >> C替换最后一个字符 >>

C替换最后一个字符

s1 = s1.Remove(s1.LastIndexOf(","), 1);

str.substring(0, 1) str.substring(str.Length-1, 1)

#include int main(){ char a[50] = "asdjflasdfkj\\"; int len = strlen(a); if (a[len - 1] == '\\') a[len - 1] = '\0'; printf("%s\n", a); return 0;}

#include "stdafx.h"#include #include void replaceChar(char *string, char oldChar, char newChar){ int len = strlen(string); int i; for (i = 0; i < len; i++){ if (string[i] == oldChar){ string[i] = newChar; } }}int main(){ char s...

只要先找到字符串的串尾,再把串尾标记前移一位就行了。 char *p,s[100]="1234567890"; for(p=s;*p;p++); *(--p)='\0'; printf("%s\n",s);

#include #include void Replace_String_Function(char *str, char *str1, char *str2, int n) { int i = 0; int j = 0; int len = strlen(str); int len1 = strlen(str1); int len2 = strlen(str2); int len3 = 0; len3 = len2 - len1; //print...

#include void mreplace(char *s,char a,char b) { while ( *s ) { if ( *s==a ) *s=b; s++; } } void main() { char str[256],c,cc,buf[20]; gets(str); scanf("%s",buf); c=buf[0]; scanf("%s",buf); cc=buf[0]; mreplace(str,c,cc); printf("...

1、C语言中没有提供字符串替换函数,网上能找到的类似函数也只是能替换一个,不能替换全部,工作中却常常要用到这个功能,故实现一个函数。该函数所使用到的相关函数均是自己实现,没有调用库函数。 2、函数代码如下: /*descript:replace str,...

#include int i; i=strlen(a)-1 a[i]='\0'

/*文件字符串替换实用程序,算法简练有效*/ 编译环境vc2005/dev-c++ #include #include #include #define N 10000 /* 设定文件最大字符个数不超过10000,可更改 */ int main() { int i=0,j,k=0,m=0,pos=0,max,len1,len2; char s[N],t[N],a[200],...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tnjk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com