tnjk.net
当前位置:首页 >> 英语周报高二新课程2016 17第十六期答案 >>

英语周报高二新课程2016 17第十六期答案

英语周报高二新课程2016-2017第十六期答案 高二新课程第16期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CBCBB 6-10CABCB 11-15 CAABC 16-20ABABC 21-25 BDBDD 26-30ABBDC 31-35 ABBCD 36-40ACGBD 41-45 CDBCB 46-50 DCBDD 51-55 BCDBA 56-60 CDBDC 61. ...

英语周报2015-2016高二新课程第16期参考答案及部分解析 [参考答案] 专项技能训练(16) 1-5 CABCA 6-10CBBCA 11-15 ACCBB 16-20ACBCA 21-25 ABCBD 26-30 CDABA 31-35 CDBAB 36-40 ADCDC 阅读理解专项训练(16) 1-4 DBCC 5-8 AADD 9-12 CACD 13-...

英语周报2016-2017高二课标第17期 答案 Book 6 Unit 2 参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 BCACA 6-10ABCBC 11-15 BBAAC 16-20BCABA 21-25 BADCA 26-30CAAAB 31-35 BABBD 36-40BAGCD 41-45 CABDB 46-50CADBA 51-55 BDCDD 56-60ADCBC 61. started...

英语周报高三课标2015-2016第十六期答案: Book 6 Units 2-3 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ACBBC 6-10 BCBCC 11-15 BAACB 16-20BCABC 21-25 CCADC 26-30BDACB 31-35 DDCAB 36-40FCBGE 41-45 ADCCB 46-50BCDAA 51-55 CBBDC 56-60ADCDB 61. as ...

Hongkong, to be educated in an English

介绍选发音地道的英国教师,举一个我个人学习的那间 l - l 效果就不错.好.的,他们是ABC 在网上问答案是一个不好的习惯,我只能说你这样成绩是不会提高的,另外也没动力,自己想想有什么让你有动力的事,不管是为自己还是为了自己喜欢的人!不要...

英语周报高二新课程版2015-2016第15期答案 高二新课程第15期参考答案及部分解析 [参考答案] 专项技能训练(15) 1-5 BABCB 6-10BABCB 11-15 BCABB 16-20ACCAB 21. a 22.theories 23. themselves 24.planted 25. which 26.As 27. comfortable 28....

2016-2017高三英语周报新课程 第17期答案 高三新课程第17期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 ABACB 6-10ACACB 11-15 CBCAC 16-20ABBAB 21-25 CACCD 26-30BDABD 31-35 DBDAD 36-40DGFCE 41-45 DCBCA 46-50BABDC 51-55 BDCBB 56-60ADDCA 61. and...

英语周报高二新课程2016-2017第十五期答案 高二新课程第15期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CBBAB 6-10BCACB 11-15 BCCAC 16-20ACBAA 21-25 BBAAC 26-30BDDCD 31-35 CCBAB 36-40FBEGD 41-45 BCABD 46-50CDCAD 51-55 BABCD 56-60CDBAC 61. ke...

2016--2017高二新课程第2期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CBABC 6-10 CBBCC 11-15 AACAA 16-20 BAABB 21-25 DCCBB 26-30 CDBDC 31-35 BDCDB 36-40 CEBFD 41-45 CDBBA 46-50 DCDCC 51-55 DBDCB 56-60 DBCBC 61. the 62. it 63. walking 64. ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tnjk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com